No 20 (2014)

Relationships between ADC Values of Nasopharyngeal Carcinoma Lesions and Pathological Labeling indices

Published:2014-12-19 ★ DOI:10.15383/jnpc.20

Table of Contents

Articles

Relationships Between ADC Value of Nasopharyngeal Carcinoma Lesion and Pathological Indices HTML PDF CITATION
Xiaohong Deng, Yunbin Chen, Jinsheng Hong, Zhongshi Du, Yiqi Yao, Dechun Zheng, Jianji Pan, Lina Tang