No 5 (2015)

Quantitative Assessment of Skull-Base Invasion in Nasopharyngeal Carcinoma Patients with Signal Intensity Index Based on Magnetic Resonance Imaging

Published:2015-9-15 ★ DOI:10.15383/jnpc.25

Table of Contents

Articles

Quantitative Assessment of Skull-Base Invasion in Nasopharyngeal Carcinoma Patients with Signal Intensity Index Based on Magnetic Resonance Imaging PDF CITATION HTML
Yi-Zhuo Li, Chuan-Miao Xie, Yao-Pan Wu, Chun-Yan Cui, Zi-Lin Huang, Ci-Yong Lu, Pei-Hong Wu